தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்கு இவைகளை எழுதுகிறேன்.

உங்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று நீங்கள் அறியவும், தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின்மேல் நீங்கள் விசுவாசமாயிருக்கவும், தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்கு இவைகளை எழுதியிருக்கிறேன்.(1 யோவான் 5:13) 1யோவான் 5:10;

தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன்.

He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have

தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்துள்ளார்.

And this is the testimony: that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர் இந்த சாட்சியை உடையவராயிருக்கிறார்.

He who believes in the Son of God has the witness in himself; he who does not believe God

மனுஷருடைய சாட்சியிலும் தேவனுடைய சாட்சி அதிகமாயிருக்கிறது.

If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is the witness of

குக்கர்என்கின்றவிஷம்!.* பிரிட்டிஷ்காரனின்_சதியும்

🔴 சாப்பாட்டை எந்த பாத்திரத்தில் சமைத்தால் உத்தமம் வாக்பட்டாசாரியாரின் முதல் சூத்திரம். 🔴 எந்த ஆகாரத்தை சமைத்தாலும் காற்று, வெளிச்சம் இருக்க வேண்டும்.சூரிய ஒளி, காற்று

மனுஷருடைய சாட்சியிலும் தேவனுடைய சாட்சி அதிகமாயிருக்கிறது.

If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is the witness of

பூலோகத்திலே சாட்சியிடுகிறவைகள் மூன்று. இம்மூன்றும் ஒருமைப்பட்டிருக்கிறது.

And there are three that bear witness on earth:the Spirit, the water, and the blood; and these three agree

பரலோகத்தில் சாட்சியிடுகிறவர்கள் மூவர். மூவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்.

For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these

ஆவியானவர் சத்தியமாகையால், ஆவியானவரே சாட்சிகொடுக்கிறார்

And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. (1John 5:6) John 14:17; John 15:26;
Powered By Indic IME