அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் நாம் அன்புகூருகிறோம்.

We love Him, because He first loved us. (1John 4:19) 1John 4:10; Luke 7:47; John 3:16; John 15:16; 2Corinthians

அன்பிலே பயமில்லை. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும்.

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. (1John 4:18) Luke

நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே நமக்குத் தைரியமுண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது.

Love has been perfected among us in this: that we may have boldness in the day of judgment; (1John

தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம்.

And we have known and believed the love that God has for us. (1John 4:16) 1John 4:9,10; 1John 3:1,16;

இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று அறிக்கைபண்ணுகிறவன்.

Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. (1John 4:15)

பிதா இயேசுவை உலகரட்சகராக அனுப்பினாரென்று நாங்கள் கண்டு சாட்சியிடுகிறோம்

And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. (1John

அவர் தமது ஆவியில் தந்தருளினதினால் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம்.

By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of

அன்புகூர்ந்தால் தேவன் நம்மில் நிலைத்திருப்பார், அன்பும் நம்மில் நிலைத்திருக்கும்.

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His

நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூரக் கடனாளிகளாயிருக்கிறோம்.

Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. (1John 4:11) 1John 3:16,17,23; Matthew 18:32,33;

தமது குமாரனை கிருபாதாரபலியாக அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது.

In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to
Powered By Indic IME