இயேசு தேவகுமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனே உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன்.

Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? (1John

நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்.

And this is the victory that has overcome the world our. (1John 5:4) 1John 5:5; 1John 2:13-17; 1John 4:4;

தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்

For whatever is born of God overcomes the world. (1John 5:4) 1John 5:1; 1John 3:9; 1John 4:7; Deu 30:6,7;

அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல

For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. (1John

நாம் தேவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளும்போது

By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments.

இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான்.

Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, (1John 5:1) 1John 2:22,23; 1John 4:2,14,15; Matthew 16:16;

சகோதரனிடத்திலும் அன்புகூரவேண்டுமென்கிற இந்தக் கற்பனையை அவராலே பெற்றிருக்கிறோம்

And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also. (1John 4:21)

தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்புகூராமலிருக்கிறவன், தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்புகூருவான்?

If someone says,I love God,and hates his brother, he is a liar; (1John 4:20) 1John 2:4; 1John 3:17; 1John

அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்புகூருகிறோம்.

We love Him, because He first loved us. (1John 4:19) 1John 4:10; Luke 7:47; John 3:16; John 15:16; 2Corinthians

அன்பிலே பயமில்லை. பூரண அன்பு பயத்தைப் புறம்பே தள்ளும்.

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. (1John 4:18) Luke
Powered By Indic IME